Η δέσμευσή μας για την Προστασία των Δεδομένων των Υποψηφίων Συνεργατών μας

Ο Όμιλος Ιατρική Διάγνωση (εφεξής «Όμιλος») σέβεται τα δικαιώματα σας σύμφωνα και με τις νέες απαιτήσεις που δημιουργεί ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Η ασφαλής τήρηση των προσωπικών σας δεδομένων είναι πολύ σημαντική για εμάς. Η Πολιτική Εχεμύθειας για Υποψήφιους Συνεργάτες (εφεξής «Πολιτική») περιλαμβάνει τις υποχρεωτικές πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητές μας κατά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για τους σκοπούς των διαδικασιών πρόσληψης του Ομίλου.

Στην παρούσα Πολιτική θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τα ακόλουθα:

 1. τη νομιμοποιητική βάση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων,
 2. το χρόνο διατήρησης των δεδομένων,
 3. τις πηγές των προσωπικών δεδομένων,
 4. τα είδη των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε,
 5. τους λόγους για τους οποίους συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα,
 6. με ποιους μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα,
 7. τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων,
 8. τις πληροφορίες επικοινωνίας του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων.

H αποδοχή σας

Εγώ, ο κάτωθι υπογράφων, έλαβα γνώση της Πολιτικής η οποία παρέχει επεξηγήσεις σχετικά με το πως ο Όμιλος θα διαχειρίζεται τα προσωπικά μου δεδομένα για τους σκοπούς διαδικασιών πρόσληψης, αποδέχομαι τους όρους αυτής και συναινώ στην κατωτέρω περιγραφόμενη επεξεργασία των δεδομένων μου από τον Όμιλο. Συμπληρώνοντας το κατωτέρω κουτάκι, εξουσιοδοτώ τον Όμιλο να επεξεργάζεται τα προσωπικά μου δεδομένα προκειμένου να αξιολογεί την καταλληλότητά μου σε μελλοντικές διαδικασίες πρόσληψης και να τα διατηρεί για ένα έτος μετά την παροχή της παρούσας συγκατάθεσης μου.

Κατανοώ ότι εάν δεν συμφωνήσω με τα κάτωθι, δεν θα επηρεαστεί η πορεία της αίτησης εργασίας που υπέβαλα στον Όμιλο. Επίσης κατανοώ ότι είμαι ελεύθερος να ανακαλέσω την συγκατάθεση που παρέχω με την παρούσα οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς επιζήμιες επιπτώσεις σε οποιαδήποτε αίτηση για εργασία έχω υποβάλλει στον Όμιλο.

Συναινώ στη διατήρηση προσωπικών μου δεδομένων από τον Όμιλο για ένα έτος όπως περιγράφεται στην Πολιτική Εχεμύθειας για Υποψήφιους Υπαλλήλους και εργαζόμενους , για την αξιολόγηση της καταλληλότητάς μου σε μελλοντικές διαδικασίες πρόσληψης.

Τόπος και ημερομηνία:_______________________________________

Ολογράφως το όνομα του Υποψηφίου Υπαλλήλου/ Εργαζόμενου/ Συνεργάτη:_______________________________________

Υπογραφή:_______________________________________

Πολιτική Εχεμύθειας για Υποψήφιους Υπαλλήλους, εργαζόμενους και συνεργάτες του Ομίλου

 1. Εισαγωγή και πεδίο εφαρμογής
 2. Ο Όμιλος σε συμμόρφωση με την νομοθεσία, εκδίδει την παρούσα Πολιτική Εχεμύθειας.
  Πεδίο εφαρμογής της είναι όλοι όσοι ενδέχεται να προσληφθούν στον Όμιλο ως υπάλληλοι/εργαζόμενοι ή συνεργάτες και είτε έχουν υποβάλλει αίτηση για την κάλυψη θέσης εργασίας στον Όμιλο, ή έχουν επιλεγεί ως υποψήφιοι από μια υπηρεσία προσλήψεων που ενεργεί για λογαριασμό μας, η οποία μας οδηγεί στο να βρίσκουμε τους πλέον κατάλληλους υποψηφίους για την κάλυψη των θέσεων του Ομίλου.

 3. Νομιμοποιητική βάση της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων
 4. Ο Όμιλος θα επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα καθώς αυτό είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των διαδικασιών πρόσληψης και για λόγους συμμόρφωσης με τις νόμιμες υποχρεώσεις του. Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για να αξιολογήσουμε την καταλληλότητά σας για την πλήρωση της αντίστοιχης θέσης.

  Οι υπεύθυνοι προσλήψεων μας υπόκεινται σε καθήκον εμπιστευτικότητας. Τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται με ασφάλεια στο σύστημα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και στους διακομιστές μας. Δεν μεταφέρουμε τα προσωπικά σας δεδομένα εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

 5. Χρόνος διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων
 6. Με την υπογραφή της ανωτέρω δήλωσης αποδοχής σας, δίνετε τη συγκατάθεση σας για την περαιτέρω δραστηριότητα μας επεξεργασίας δεδομένων, και την διατήρηση τους για ένα έτος. Σκοπός της περιόδου διατήρησης του ενός έτους, είναι να αξιολογήσουμε την καταλληλότητά σας κατά τη διάρκεια περαιτέρω διαδικασιών πρόσληψης, σε περίπτωση που δεν σας προσφέρουμε τη θέση για την οποία επικοινωνήσαμε μαζί σας την πρώτη φορά.

  Αν αργότερα, επιθυμείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, είστε ελεύθεροι να το πράξετε. Εάν ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, θα διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα και δεν θα μπορέσουμε να σας προσκαλέσουμε να συμμετάσχετε σε μελλοντικές διαδικασίες προσλήψεων. Εάν ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, δεν θα υπάρξουν άλλες επιζήμιες συνέπειες.

 7. Πηγές των προσωπικών δεδομένων
 8. Εάν υποβάλλατε αίτηση κατόπιν αγγελίας που δημοσιεύθηκε από εμάς, αποκτάμε τα προσωπικά σας δεδομένα είτε από εσάς ή από άλλους υπεύθυνους επεξεργασίας δεδομένων (όπως οι επαγγελματίες προμηθευτές βάσεων δεδομένων ή υπηρεσίες προσλήψεων). Μετά την αίτησή σας, θα μπορούμε να λαμβάνουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς από επαγγελματικές ιστοσελίδες κοινωνικών μέσων ενημέρωσης και δικτύωσης (όπως το LinkedIn) και άλλες πηγές του Διαδικτύου. Επικοινωνούμε μόνο με τον προηγούμενο ή τρέχοντα εργοδότη και τους συναδέλφους σας, και μόνο εάν μας το επιτρέψετε με την εκ των προτέρων κοινοποίηση σε εμάς των στοιχείων επικοινωνίας τους.

  Η διαδικασία πρόσληψης μπορεί να ξεκινήσει από εμάς μέσω άμεσης επικοινωνίας μαζί σας. Επικοινωνούμε με τους πιθανούς υποψηφίους εργασίας με βάση τις διαθέσιμες στο κοινό πληροφορίες, πληροφορίες από επαγγελματικές πλατφόρμες κοινωνικών μέσων δικτύωσης (όπως LinkedIn) ή συστάσεις, παραπομπές.

 9. Είδη προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε
 10. Εάν υποβάλλατε αίτηση κατόπιν αγγελίας που δημοσιεύθηκε από εμάς ή από μια υπηρεσία προσλήψεων που ενεργεί για λογαριασμό μας, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα που χρησιμοποιείτε στο βιογραφικό σας σημείωμα, τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια συνεντεύξεων (ιδιαίτερα τα στοιχεία επικοινωνίας, την εκπαίδευση, τα προσόντα και το ιστορικό απασχόλησης), τα αποδεικτικά καταλληλότητας για εργασία και τα προσωπικά δεδομένα που είναι διαθέσιμα στο κοινό. Εάν επικοινωνήσουμε με τον προηγούμενο ή τρέχοντα εργοδότη και τους συναδέλφους σας, επεξεργαζόμαστε επίσης τα προσωπικά δεδομένα που μοιράζονται εκείνοι μαζί μας. Θα ενημερωθείτε εκ των προτέρων εάν επιθυμούμε να πραγματοποιήσουμε οποιαδήποτε ιστορικό ή ποινικό έλεγχο.

  Αν η διαδικασία πρόσληψης ξεκινήσει από εμάς και κατόπιν δικής μας πρώτης επικοινωνίας με εσάς, επεξεργαζόμαστε μόνο τα δεδομένα που είναι ήδη διαθέσιμα στο κοινό, το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας σας και μόνο μέχρι να εκφράσετε το ενδιαφέρον σας ή την έλλειψη αυτού για την θέση που προσφέρουμε.

  Εάν δηλώσετε ότι σας ενδιαφέρει, τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία ακριβώς όπως εάν υποβάλλατε απευθείας αίτηση για εργασία. Εάν δηλώσετε ότι δεν σας ενδιαφέρει η θέση ή αδυνατούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας, τα προσωπικά σας δεδομένα θα διαγραφούν αμέσως.

 11. Σκοποί για τους οποίους συλλέγονται τα προσωπικά σας δεδομένα
 12. Επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα μόνο για τους σκοπούς της διαδικασίας πρόσληψης. Κατά τη διάρκεια της πρόσληψης θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να εξετάσουμε και να αξιολογήσουμε τις ικανότητες και την εμπειρία σας. Θα οργανώσουμε και θα διεξάγουμε συνεντεύξεις, ελέγχους επαγγελματικών προσόντων και θα λάβουμε αναφορές από τους προηγούμενους εργοδότες και συναδέλφους σας.

  Εάν επιτύχετε και σας προσφέρουμε τη θέση εργασίας, θα εκδοθεί μία νέα δήλωση εχεμύθειας για την περίοδο εργασίας σας. Η νέα δήλωση θα περιλαμβάνει τις σχετικές πληροφορίες και τη νομιμοποιητική βάση υπό την οποία επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα κατά τη διάρκεια της απασχόλησης σας στον Όμιλο.

 13. Με ποιους μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα
 14. Μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα σχετικά με τη θέση για την οποία υποβάλλατε αίτηση (η οποία περιλαμβάνει την εργασία και τις απαιτούμενες δεξιότητες και εμπειρία) με τα πρόσωπα που μας παρείχαν συστάσεις για εσάς. Σε περίπτωση συγκεκριμένων κατηγοριών θέσεων, τα δεδομένα σας θα μοιραστούν με άλλα μέλη του Ομίλου κατά τη διάρκεια της πρόσληψης, εάν είναι απαραίτητα για την εκτίμηση της καταλληλότητάς σας. Είμαστε στη διάθεσή σας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό. Εάν αποδεχτείτε την προσφορά μας για μια θέση, μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με τις αρμόδιες φορολογικές αρχές και τις αρχές κοινωνικής ασφάλισης προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία πρόσληψής σας.

 15. Τα δικαιώματα και οι ελευθερίες σας σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων
 16. Έχετε σημαντικά δικαιώματα ως υποκείμενα δεδομένων υπό το πρίσμα των εφαρμοστέων νόμων για την προστασία προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των ακολούθων:

  • Δικαίωμα υποβολής αιτήματος πρόσβασης στις προσωπικές σας πληροφορίες. Αυτό σημαίνει ότι δικαιούστε να αποκτήσετε πρόσβαση στα δεδομένα που επεξεργαζόμαστε αλλά και να σας παρασχεθούν πληροφορίες σχετικά με το πώς τα χειρίζεται ο Όμιλος .
  • Δικαίωμα υποβολής αιτήματος διόρθωσης των προσωπικών σας πληροφοριών. Αυτό σημαίνει ότι δικαιούστε να προβείτε σε διόρθωση ή συμπλήρωση των προσωπικών σας δεδομένων αν αυτά είναι ανακριβή ή ελλιπή.
  • Δικαίωμα υποβολής αιτήματος διαγραφής των προσωπικών σας πληροφοριών. Αυτό σημαίνει ότι δικαιούστε να ζητήσετε την διαγραφή ορισμένων ή όλων των προσωπικών σας δεδομένων σε συγκεκριμένες περιστάσεις, εάν δεν υπάρχει νόμιμος λόγος συνέχισης της επεξεργασίας από μέρους μας και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θίγονται συμφέροντα του Ομίλου.
  • Δικαίωμα υποβολής αιτήματος περιορισμού της επεξεργασίας. Αυτό σημαίνει ότι θα μπορείτε να αιτηθείτε να περιοριστεί η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Η έγκυρη αίτηση σας θα σημαίνει ότι δικαιούμαστε να αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα αλλά όχι να τα επεξεργαζόμαστε περαιτέρω.
  • Δικαίωμα φορητότητας δεδομένων. Σας επιτρέπει να αποκτάτε και να επαναχρησιμοποιείτε τα προσωπικά δεδομένα που έχετε παράσχει σε εμάς για δικούς σας σκοπούς σε διάφορες υπηρεσίες. Δικαιούστε να λαμβάνετε και να μεταφέρετε ένα ηλεκτρονικό αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων εύκολα και με ασφαλή τρόπο, χωρίς να παρεμποδίζετε τη χρηστικότητα τους.
  • Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων.

  Παρακαλούμε πριν την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων σας να διαβουλευθείτε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Ομίλου για τυχόν ανεπιθύμητες παρενέργειες στην μεταξύ μας σχέση.

 17. Οι πληροφορίες επικοινωνίας του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων
 18. Σας γνωρίζουμε ότι μπορείτε να επικοινωνείτε για οποιοδήποτε ζήτημα σας απασχολεί σχετικά με την ασφάλεια των δεδομένων σας με την εταιρεία μας στο ακόλουθο τηλέφωνο 210 4008409 καθώς και στο email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

  Υπεύθυνος για την Προστασία των Δεδομένων σας στην εταιρεία μας έχει ορισθεί η Ζέφη Καρακατσάνη.

  Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε τυχόν καταγγελίες στην αρμόδια εποπτική αρχή που είναι η ΑΠΔΠΧ, ωστόσο, θα σας ενθαρρύναμε, βεβαίως, πριν το πράξετε να μας ενημερώσετε έτσι ώστε να μπορέσουμε να εξετάσουμε και να προσπαθήσουμε να επιλύσουμε το ζήτημα εσωτερικά.